Name : Green Tea CF
Size : 849 KB
Description : โฆษณาชาเขียว โดยมี ยุนอึนเฮ เป็นพรีเซ็นเตอร์

Name : Behind Green Tea 1
Size : 7.06 MB
Description : เบื้องหลัง การถ่ายทำโฆษณาชาเขียว 1

Name : M-net Wide Special
Size : 69.7 MB
Description : เบื่องหลังการทำงานของ อึนเฮ 14-03-06
ปิด download ชั่วคราว
Name : MBC Section TV
Size : 57 MB
Description : อึนเฮกับการถ่ายโฆษณาชาเขียว
ปิด download ชั่วคราว
Name : MNET Wide News
Size : 10.9 MB
Description : สัมภาษณ์ ยุนอึนเฮ ในการถ่ายทำโฆษณาชาเขียว 16-03-06
ปิด download ชั่วคราว
Name : Green Tea CF 2
Size : 13.6 MB
Description : เบื้องหลัง การถ่ายทำโฆษณาชาเขียว 2
ปิด download ชั่วคราว
Name : Samsung CF 1
Size : 2.93 MB
Description : โฆษณา sumsung ชุด 1
ปิด download ชั่วคราว
Name : Samsung CF 2
Size : 2.91 MB
Description : โฆษณา sumsung ชุด 2
ปิด download ชั่วคราว


Name : Fashion TF
Size : 6.15 MB
Description : อึนเฮ ถ่ายแบบ
ปิด download ชั่วคราว


Name : LG LaLaLa 1500
Size : 970 KB
Description : โฆษณา โทรศัพท์มือถือ
ปิด download ชั่วคราว